was successfully added to your cart.
Category

Uncategorized

توسعه بدون توقف

By | Adventure, Uncategorized | No Comments

یک محصول چرا و چگونه شکست می خورد؟ سناریوهای معروفی وجود دارد که اغلب محصولات ناموفق دنیا گرفتار آنها می‌شوند. البته یکی از معروف‌ترین این سناریوها غافل شدن از این اصل است که «توسعه محصول، امری تکراری و تدریجی است.» در روش‌های توسعه برنامه محور یا آبشاری فرض بر این است که پیش از شروع فرآیند توسعه باید همه چیز را درباره روند تکامل محصول به درستی و به طور کامل بدانیم. اما همه متدهایی که این رویکرد را ترویج می‌دهند منسوخ شده‌اند! سال ها قبل، از اواسط دهه ۹۰ نرم افزار و محصولات دیجیتال بدون بازخورد گرفتن از کاربران روی نسخه‌های مختلف و به صورت مداوم توسعه پیدا می‌کردند. اما نتایج نشان می‌دهد که این محصولات نمی‌تواند با سرعت و مبتنی بر محوریت کاربر شکل بگیرد. بنابراین توسعه و ساخت محصول باید در چرخه‌هایی تکرارشونده اتفاق بیافتد. در هر نسخه، کارکردهای جدیدی به محصول اضافه شده و با دریافت بازخورد کاربر، در مورد ادامه مسیر تصمیم‌گیری شود. در متدولوژیLeanStartup»»  چرخه‌ای به نام «build-measure-learn » وجود دارد که این توسعه تدریجی و تکاملی را به خوبی تبیین می‌کند. چرخه‌ای که با تولید یک محصول اولیه (MVP) آغاز می‌شود…

چرخه تکامل محصول

سریع‌تر بسازید

براساس شناختی که حاصل شده، کمینه محصول قابل قبول را بسازید. هدف کوتاه بودن زمان ارائه محصول به کاربر نهایی است. از روش‌هایی مانند آزمون خودکار و یک‌پارچه سازی مستمر برای افزایش کیفیت باحفظ سرعت استفاده کنید.

 

پایش کنید

در این مرحله، بعضی موارد شفاف در مورد اندازه گیری را فهرست کنید، کدام کار کردها بیشتر مورد استفاده کاربر هستند؟ متوسط حضور کاربران در اپ چه مدت است؟ چه درصدی از کاربران حاضر به پرداخت شده‌اند؟

 

سریع‌تر یاد بگیرید

داده‌های مرحله پیش را تحلیل کنید. بر اساس شناخت حاصل شده، بهبودهای لازم و کارکردهای جدید را مشخص کنید.

Instagram

اینستاگرام کار خود را به عنوان یک شبکه اجتماعی عکس محور مبتنی بر مکان شروع کرد. ولی بعد با بازخورد کاربران متوجه شد که مکان عکاس‌ها آنقدرها هم اهمیت ندارد و آن را اختیاری کرد. این شبکه اجتماعی به تدریج با ایده‌های جدیدی مثل ویدیو، استوری، استیکر و آلبوم عکس توسعه پیدا کرد.

توسعه بدون توقف

By | Business, Uncategorized | No Comments

یک محصول چرا و چگونه شکست می خورد؟ سناریوهای معروفی وجود دارد که اغلب محصولات ناموفق دنیا گرفتار آنها می‌شوند. البته یکی از معروف‌ترین این سناریوها غافل شدن از این اصل است که «توسعه محصول، امری تکراری و تدریجی است.» در روش‌های توسعه برنامه محور یا آبشاری فرض بر این است که پیش از شروع فرآیند توسعه باید همه چیز را درباره روند تکامل محصول به درستی و به طور کامل بدانیم. اما همه متدهایی که این رویکرد را ترویج می‌دهند منسوخ شده‌اند! سال ها قبل، از اواسط دهه ۹۰ نرم افزار و محصولات دیجیتال بدون بازخورد گرفتن از کاربران روی نسخه‌های مختلف و به صورت مداوم توسعه پیدا می‌کردند. اما نتایج نشان می‌دهد که این محصولات نمی‌تواند با سرعت و مبتنی بر محوریت کاربر شکل بگیرد. بنابراین توسعه و ساخت محصول باید در چرخه‌هایی تکرارشونده اتفاق بیافتد. در هر نسخه، کارکردهای جدیدی به محصول اضافه شده و با دریافت بازخورد کاربر، در مورد ادامه مسیر تصمیم‌گیری شود. در متدولوژیLeanStartup»»  چرخه‌ای به نام «build-measure-learn » وجود دارد که این توسعه تدریجی و تکاملی را به خوبی تبیین می‌کند. چرخه‌ای که با تولید یک محصول اولیه (MVP) آغاز می‌شود…

چرخه تکامل محصول

سریع‌تر بسازید

براساس شناختی که حاصل شده، کمینه محصول قابل قبول را بسازید. هدف کوتاه بودن زمان ارائه محصول به کاربر نهایی است. از روش‌هایی مانند آزمون خودکار و یک‌پارچه سازی مستمر برای افزایش کیفیت باحفظ سرعت استفاده کنید.

 

پایش کنید

در این مرحله، بعضی موارد شفاف در مورد اندازه گیری را فهرست کنید، کدام کار کردها بیشتر مورد استفاده کاربر هستند؟ متوسط حضور کاربران در اپ چه مدت است؟ چه درصدی از کاربران حاضر به پرداخت شده‌اند؟

 

سریع‌تر یاد بگیرید

داده‌های مرحله پیش را تحلیل کنید. بر اساس شناخت حاصل شده، بهبودهای لازم و کارکردهای جدید را مشخص کنید.

Instagram

اینستاگرام کار خود را به عنوان یک شبکه اجتماعی عکس محور مبتنی بر مکان شروع کرد. ولی بعد با بازخورد کاربران متوجه شد که مکان عکاس‌ها آنقدرها هم اهمیت ندارد و آن را اختیاری کرد. این شبکه اجتماعی به تدریج با ایده‌های جدیدی مثل ویدیو، استوری، استیکر و آلبوم عکس توسعه پیدا کرد.

Moving to a new location

By | Adventure, Office, Uncategorized | No Comments

W hen it is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth. Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name of Lorem Ipsum decided to leave for the far World of Grammar. The Big Oxmox advised her not to do so, because there were thousands of bad Commas, wild Question Marks and devious Semikoli, but the Little Blind Text didn’t listen. She packed her seven versalia, put her initial into the belt and made herself on the way. When she reached the first hills of the Italic Mountains, she had a last view back on the skyline of her hometown Bookmarksgrove, the headline of Alphabet Village and the subline of her own road, the Line Lane.

“Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. ”

Mr. NectarThemeNectar

but the Little Blind Text didn’t listen. She packed her seven versalia, put her initial into the belt and made herself on the way. When she reached the first hills of the Italic Mountains, she had a last view back on the skyline of her hometown Bookmarksgrove, the headline of Alphabet Village and the subline of her own road, the Line Lane. Pityful a rethoric question ran over her cheek, then.

Our Role In The Market

By | Food for thought, Office, Uncategorized | No Comments

Oxmox advised her not to do so, because there were thousands of bad Commas, wild Question Marks and devious Semikoli, but the Little Blind Text didn’t listen. She packed her seven versalia, put her initial into the belt and made herself on the way. When she reached the first hills of the Italic Mountains, she had a last view back on the skyline of her hometown Bookmarksgrove, the headline of Alphabet Village and the subline of her own road, the Line Lane. Pityful a rethoric question ran over her cheek, then she continued her way. On her way she met a copy. The copy warned the Little Blind Text.

put her initial into the belt and made herself on the way. When she reached the first hills of the Italic Mountains, she had a last view back on the skyline of her hometown Bookmarksgrove, the headline of Alphabet Village and the subline of her own road, the Line Lane. Pityful a rethoric question ran over her cheek, then she continued her way. On her way she met a copy. The copy warned the Little Blind Text.

Busy People Working

By | Uncategorized | No Comments

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth. Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name of Lorem Ipsum decided to leave for the far World of Grammar.

Checking out the cave

By | Adventure, Uncategorized | One Comment
S eparated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth. Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name of Lorem Ipsum decided to leave for the far World of Grammar. The Big Oxmox advised her not to do so, because there were thousands of bad Commas, wild Question Marks and devious Semikoli, but the Little Blind Text didn’t listen. She packed her seven versalia, put her initial into the belt and made herself on the way. l using her.Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia.

Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth. Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name of Lorem Ipsum decided to leave for the far World of Grammar. The Big Oxmox advised her not to do so, because there were thousands of bad Commas, wild Question Marks and devious Semikoli, but the Little Blind Text didn’t listen.

Getting Started

By | Uncategorized | No Comments

The Big Oxmox advised her not to do so, because there were thousands of bad Commas, wild Question Marks and devious Semikoli, but the Little Blind Text didn’t listen. She packed her seven versalia, put her initial into the belt and made herself on the way. When she reached the first hills of the Italic Mountains, she had a last view back on the skyline of her hometown Bookmarksgrove.

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth. Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name of Lorem Ipsum decided to leave for the far World of Grammar. The Big Oxmox advised her not to do so, because there were thousands of bad Commas, wild Question Marks and devious Semikoli, but the Little Blind Text didn’t listen. She packed her seven versalia, put her initial into the belt and made herself on the way. When she reached the first hills of the Italic Mountains, she had a last view back on the skyline of her hometown Bookmarksgrove, the headline of Alphabet Village and the subline of her own road, the Line Lane. Pityful a

Connecting brands and ideas

Our True Passion

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Everyone Stays Happy

Time for A Change

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

When she reached the first hills of the Italic Mountains, she had a last view back on the skyline of her hometown Bookmarksgrove, the headline of Alphabet Village and the subline of her own road, the Line Lane. Pityful a rethoric question ran over her cheek, then she continued her way. On her way she met a copy. The copy warned the Little Blind Text, that where it came from it would have been rewritten a thousand times and everything that was left from its origin would be the word “and” and the Little Blind Text should turn around and return to its own, safe country. But nothing the copy said could convince her and so it didn’t take long until a few insidious Copy Writers ambushed her, made her drunk

Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name of Lorem Ipsum decided to leave for the far World of Grammar. The Big Oxmox advised her not to do so, because there were thousands of bad Commas, wild Question Marks and devious Semikoli, but the Little Blind Text didn’t listen. She packed her seven versalia, put her initial into the belt and made herself on the way.

توسعه بدون توقف

By | Business, Uncategorized | No Comments

یک محصول چرا و چگونه شکست می خورد؟ سناریوهای معروفی وجود دارد که اغلب محصولات ناموفق دنیا گرفتار آنها می‌شوند. البته یکی از معروف‌ترین این سناریوها غافل شدن از این اصل است که «توسعه محصول، امری تکراری و تدریجی است.» در روش‌های توسعه برنامه محور یا آبشاری فرض بر این است که پیش از شروع فرآیند توسعه باید همه چیز را درباره روند تکامل محصول به درستی و به طور کامل بدانیم. اما همه متدهایی که این رویکرد را ترویج می‌دهند منسوخ شده‌اند! سال ها قبل، از اواسط دهه ۹۰ نرم افزار و محصولات دیجیتال بدون بازخورد گرفتن از کاربران روی نسخه‌های مختلف و به صورت مداوم توسعه پیدا می‌کردند. اما نتایج نشان می‌دهد که این محصولات نمی‌تواند با سرعت و مبتنی بر محوریت کاربر شکل بگیرد. بنابراین توسعه و ساخت محصول باید در چرخه‌هایی تکرارشونده اتفاق بیافتد. در هر نسخه، کارکردهای جدیدی به محصول اضافه شده و با دریافت بازخورد کاربر، در مورد ادامه مسیر تصمیم‌گیری شود. در متدولوژیLeanStartup»»  چرخه‌ای به نام «build-measure-learn » وجود دارد که این توسعه تدریجی و تکاملی را به خوبی تبیین می‌کند. چرخه‌ای که با تولید یک محصول اولیه (MVP) آغاز می‌شود…

چرخه تکامل محصول

سریع‌تر بسازید

براساس شناختی که حاصل شده، کمینه محصول قابل قبول را بسازید. هدف کوتاه بودن زمان ارائه محصول به کاربر نهایی است. از روش‌هایی مانند آزمون خودکار و یک‌پارچه سازی مستمر برای افزایش کیفیت باحفظ سرعت استفاده کنید.

 

پایش کنید

در این مرحله، بعضی موارد شفاف در مورد اندازه گیری را فهرست کنید، کدام کار کردها بیشتر مورد استفاده کاربر هستند؟ متوسط حضور کاربران در اپ چه مدت است؟ چه درصدی از کاربران حاضر به پرداخت شده‌اند؟

 

سریع‌تر یاد بگیرید

داده‌های مرحله پیش را تحلیل کنید. بر اساس شناخت حاصل شده، بهبودهای لازم و کارکردهای جدید را مشخص کنید.

Instagram

اینستاگرام کار خود را به عنوان یک شبکه اجتماعی عکس محور مبتنی بر مکان شروع کرد. ولی بعد با بازخورد کاربران متوجه شد که مکان عکاس‌ها آنقدرها هم اهمیت ندارد و آن را اختیاری کرد. این شبکه اجتماعی به تدریج با ایده‌های جدیدی مثل ویدیو، استوری، استیکر و آلبوم عکس توسعه پیدا کرد.